/ Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu | Fotodrukarz.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem
Fotodrukarz.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) jest Arkadiusz Korpalski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Monter Arkadiusz Korpalski ul. Zajęcza 9 lok. 11, 00-
351 Warszawa NIP: 5262656589 REGON: 147002574 (dalej jako „Sprzedawca”).


2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą:
a) telefonu pod numerem:+48 22 219 92 83
b) poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@fotodrukarz.pl
5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem. Klient nie będzie swoim działaniem naruszał powszechnie
obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów.

§ 2. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek
VAT 23%).
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia
zamówienia przez Klienta.
3. Jako dowód każdej transakcji Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT.
4. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

§ 3. Rejestracja użytkownika

1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Sklepu Internetowego
Klienci będą powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie
informacji na stronie Sklepu Internetowego.
2. Do przeglądania przez Klienta asortymentu Sklepu Internetowego nie jest wymagana
rejestracja.
3. Do składania zamówienia przez Klienta wymagane jest założenie bezpłatnego konta
użytkownika. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez logowania - bez
zakładania konta. lu.
4. Do prawidłowej rejestracji konta użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza
rejestracyjnego tj. podanie adresu e-mail i hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.
5. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wysłane zostanie potwierdzenie
rejestracji wraz z linkiem o potwierdzenie rejestracji. Po jego kliknięciu, Klient zostanie
automatycznie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego i tym samym potwierdzi
rejestrację konta.
6. W celu dokończenia rejestracji:
a) w przypadku Klienta, będącego konsumentem należy wskazać imię, nazwisko, adres,
kod pocztowy, miasto, kraj i numer telefonu;
b) w przypadku Klienta, będącego przedsiębiorcą należy wskazać nazwę firmy, NIP
adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu.
7. Po założeniu konta użytkownika każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych
podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. W celu usunięcia konta użytkownika Klient wysyła wiadomość e-mail na
adres: kontakt@fotodrukarz.plz  prośbą o usunięcie konta i wskazaniem adresu e-mail,
który został zarejestrowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
9. Klient musi spełnić następujące warunki techniczne, żeby mógł założyć konto w Sklepie
internetowym:
a) posiadać dostęp do sieci internet;

10. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu bez rejestracji konta Klient przekazuje
Sprzedawcy następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres dostawy;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail.
11. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego,
zobowiązani są oni do wskazania danych do faktury tj. numeru NIP, adresu prowadzonej
działalności oraz firmy przedsiębiorstwa.
12. Sprzedawca na podany w formularzu adres e-mail przesyła potwierdzenie złożenia
zamówienia.
13.

§ 4. Realizacja zamówienia

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym łączy się z obowiązkiem zapłaty przez
Klienta za zamówiony towar.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie dostępności czy parametrów
technicznych i innych właściwości towaru polecane jest skontaktować się z obsługą
Sklepu Internetowego.
3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres wskazany w formularzu
rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia transakcji.
4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia Klienta bez zbędnej zwłoki.
5. Czas realizacji zamówienia jest podany na stronie Sklepu Internetowego.
6. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§ 5. Formy płatności
Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:
a) przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego,
b) za pobraniem, wówczas należność jest pobierana przez listonosza lub kuriera,
c) za pomocą płatności online;
d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§ 6. Koszty dostawy

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za
pośrednictwem kuriera.
2. Koszty przesyłki uzależnione są od wielkości oraz ilości zamówionego towaru.
3. Koszt wysyłki pokrywa Klient według aktualnego cennika, umieszczonego na stronie
Sklepu Internetowego.
4. Rekomenduje się, żeby w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera lub pocztę
sprawdzić jej zawartość i zgłosić kurierowi ewentualne braki czy uszkodzenia przesyłki i
sporządzić protokół szkody. W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w
rozumieniu kodeksu cywilnego, obowiązany jest on do sprawdzenia przesyłki
otrzymanej przez Pocztę Polską lub kuriera pod rygorem utraty prawa do powołania się
na okoliczność uszkodzenia przesyłki w transporcie.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego przysługuje
w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów.
2. Termin, o którym mowa w ustępie powyżej biegnie:
a) w przypadku wydania przedmiotu umowy - od momentu odbioru przedmiotu
umowy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku zakupu przez Klienta wielu rzeczy - od momentu przekazania ostatniej
rzeczy, partii lub części,
c) w przypadku gdy umowa przewiduje regularne dostarczanie rzeczy przez czas
oznaczony - od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy,
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o
odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.
4. Klient przy odstąpieniu od umowy nie musi korzystać z formularza załączonego do
Regulaminu.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie
Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może on
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy ze zwykłych
sposobów dostarczenia rzeczy przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do
zwrotu dodatkowych poniesionych przez Klienta kosztów.
10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego środka zapłaty jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
Klienta z dodatkowymi kosztami.
11. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie nie
późniejszym niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie przedmiotu pocztą.
12. Klient ponosi tylko koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
13. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb (dotyczy to w szczególności materiałów przygotowanych na wymiar
wskazany przez Klienta, z użyciem zdjęć wskazanych przez Klienta itp.);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8. Gwarancja i Postępowanie reklamacyjne

1. Na zakupione w Sklepie Internetowym produkty, niniejszym udziela się gwarancji
jakości.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną dokument
gwarancyjny.
3. Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana Klientowi.
4. Sklep Internetowy prowadzi własny serwis gwarancyjny.
5. Wszelkie reklamacje związane z przedmiotami zakupionymi w Sklepie Internetowym
powinny być składane pisemnie, na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub mailowo na adres
wskazany w § 1 ust. 4. Zaleca się, żeby do reklamacji dołączyć kopię potwierdzenia
zakupu w Sklepie Internetowym.
6. W celu właściwego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby Klient
wysłał przedmiot umowy do Sprzedawcy, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 3014 dni od jej otrzymania. Brak
odpowiedzi w powyższych terminie należy poczytywać jako uznanie reklamacji.
Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na papierze lub na innym trwałym nośniku.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji reklamowany przedmiot zostanie naprawiony
lub wymieniony na nowy, wolny od wad, lub zostanie obniżona cena. Klient może
zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany na rzecz
wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę.
9. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego,
wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, a odpowiedzialność
odszkodowawcza jest ograniczona do wartości ceny zamówionego towaru.

§ 9. Materiały

1. Klient w momencie przesłania danego zdjęcia do Sprzedawcy:
a) oświadcza, że ma prawo do wysłania Sprzedawcy tego zdjęcia;
b) oświadcza, że dane zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich (w
szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych), dóbr osobistych osób
trzecich (w tym w szczególności wizerunku), ani zasad współżycia społecznego.
2. Przed zamontowaniem zakupionego produktu rekomendujemynależy sprawdzić czy
towar odpowiada zamówieniu Klienta.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi instrukcję montażu zamówionego towaru, jeżeli towar
będzie wymagał montażu.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz ich przetwarzanie w celu realizacji
umowy. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania danych uniemożliwia
lub utrudnia realizację umowy.
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sprzedawcę z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osób trzecich.
3. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.

§ 101. Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposób rozwiązywania sporów,
w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
2. Konsument ma prawo do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego w związku z zawarciem umowy z Sprzedawcą;
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw
konsumentów.
3. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie UOKIK pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/ .
4. Konsument może, w celu rozstrzygnięcia sporów z Sprzedawcą, skorzystać z platformy
ODR, która mieści się pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=P
L .
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
6. Spory wynikłe z zawieranych umów, w tym m.in. w związku z procedurą reklamacyjną
mogą być rozstrzygane na drodze mediacji lub powództwa złożonego do sądu
powszechnego.
7.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 23,04,2019r.
9.
10. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmian na stronie Sklepu
Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
11.
12. Każdy użytkownik Sklepu Internetowego ma możliwość pobrania treści Regulaminu ze
strony internetowej mieszczącej się pod adresem https://www.fotodrukarz.pl/regulamin-sklepu i zapisania go na
własnym nośniku danych.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

______________, ________________
Miejscowość, data

____________________
Imię i nazwisko Klienta
____________________
____________________
Adres Klienta

Monter Arkadiusz Korpalski
ul. Zajęcza 9 lok. 11,
00-351 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja _____________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że wyżej wymienione rzeczy odebrałem/am w dniu _____________________________.

_________________
Podpis Klienta

Załącznik nr 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.
Arkadiusza Korpalskiego adres: ul. Poprawna 39R, 03-984 Warszawa telefon: +48 22 219 92 83 lub e-mail: kontakt@fotodrukarz.pl o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W przypadku złożenia odstąpienia od
umowy w formie elektronicznej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
odstąpienia na trwałym nośniku.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, żeby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli
ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.